Privacy statement

De Nagelkerkjes B.V. (KvK 76714519, hierna te noemen: Familievlog De Nagelkerkjes) respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden verwerkt?

De gegevens die door Familievlog De Nagelkerkjes worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult of per e-mail toestuurt. Deze gegevens betreffen uw identiteit (naam, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangeleverde informatie. Anderzijds zijn dit de zogenaamde internetverkeergegevens van gebruikers van de website die via Google Analytics in kaart worden gebracht: hiermee optimaliseren we de inhoud en inrichting van deze website. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doen we met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is veelzijdig:

  • het verwerken van uw vraag of aangeleverde informatie
  • uw deelname aan een wedstrijd / actie te effectueren
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site
  • het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsupdates (uitsluitend met uw instemming)

De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Familievlog De Nagelkerkjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Gegevens m.b.t. adverteerders en commerciële partners

Voor (potentiële) adverteerders en commerciële partners van Familievlog De Nagelkerkjes geldt dat we eventueel gegevens vastleggen voor bijbehorende contacten en financiële transacties, waaronder: betalingsgegevens (bankrekeningnummer, naam organisatie en contactpersoon, zakelijke adresgegevens, e-mailadres). We bewaren deze informatie gedurende de uitvoering van de opdracht of samenwerking en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht voor financiële administratie).

Beveiliging

Familievlog De Nagelkerkjes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@denagelkerkjes.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (nieuwsbrief, etc.) dan kunt u altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Familievlog De Nagelkerkjes.

We wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie over het privacybeleid

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacybeleid van Familievlog De Nagelkerkjes, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@denagelkerkjes.nl.

Familievlog De Nagelkerkjes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatste update: 24 december 2019